Zekerheden

BouwSecure™ is bewust in het leven geroepen om opdrachtgevers en opdrachtnemers van bouwprojecten meer zekerheden te bieden. Hierdoor wil BouwSecure™ de bouwbranche in het algemeen een positieve stimulans geven.

Helaas heeft de bouwbranche, onder meer door financiële perikelen, in toenemende mate te kampen met wantrouwen. Dit speelt niet enkel tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, maar ook onderling tussen de verschillende uitvoerders binnen de bouwkolom. Deze sfeer van wantrouwen heeft doorheen de jaren geresulteerd in steeds langere betalingstermijnen, eenzijdige contracten en gebrekkig uitgevoerde opdrachten als gevolg van slechte communicatie en kostbare juridische procedures. Kortom, tal van factoren die een succesvol bouwproces in de weg staan.

BouwSecure™ wil hiervoor een concrete oplossing bieden, door zowel leveringszekerheid als betalingszekerheid te creëren. Door haar eigen werkingskosten laag te houden en te kiezen voor een transparante werkwijze, vormt BouwSecure™ de ideale samenwerkingspartner voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

Leveringszekerheid

Verstrekt u een bouwopdracht, dan treft u slecht één opdrachtnemer, Innozaam Coöperatie U.A. Helder en duidelijk. Deze selecteert uit haar leden de meest aangewezen bedrijven om de opdracht uit te voeren.

De leden van Innozaam Coöperatie U.A. bieden te allen tijde leveringszekerheid. Zelfs ingeval van een faillissement zullen de werkzaamheden succesvol worden afgerond. Zo nodig wordt daartoe een derde ingeschakeld.

Om ervoor te zorgen dat de juiste kwaliteit wordt geleverd, dienen de leden van de coöperatie te voldoen aan een strikt eisenprogramma. Innozaam Coöperatie U.A. controleert periodiek of haar leden daadwerkelijk voldoen aan de geldende kwaliteitseisen en of zij beschikken over de vereiste diploma’s en certificaten.

Hiernaast verzorgt Innozaam Coöperatie U.A. in samenwerking met enkele leveranciers en fabrikanten doelgerichte trainingen voor haar leden. Deze trainingen leiden ertoe dat het kwaliteitspeil op een hoog niveau blijft en dat de leden blijven voldoen aan de geldende standaarden.

 

Betalingszekerheid

De overeengekomen (termijn)bedragen betaalt u standaard via de onafhankelijke derdengeldenrekening van BouwSecure™. Hierdoor heeft u en de uitvoerder de garantie dat uw betaling op het juiste moment bij de juiste persoon terecht komt.

Het betalingsverkeer verloopt transparant en eenduidig. Uw gelden blijven tijdens de uitvoering van de opdracht gereserveerd staan op de derdengeldenrekening van BouwSecure™. De doorbetaling gebeurt nadat een controle door een derde heeft plaats gevonden, welke u heeft gezien.

De uitvoerder heeft op haar beurt de garantie dat zij bij correcte uitvoering van de opdracht snel de betaling ontvangt. Zij zal dan ook haar best doen om tijdig en correct op te leveren.

Door het gebruik van de derdengeldenrekening bent u ervan verzekerd dat uw geld ingeval van een faillissement van de uitvoerder niet zomaar in de boedel verdwijnt. Zo nodig zal in overleg met de curator een passende oplossing worden gezocht, zodat u als opdrachtgever niet aan het kortste eind trekt.

 

Energieprestatiegarantie

Verstrekt een uitvoerder een energieprestatiegarantie, dan dient zij hiervoor gecertificeerd te zijn en verplicht gebruik te maken van een erkend nZEB-adviseur.

‘nZEB’ is de afkorting voor Nearly Zero-Energy Buildings. Dit vormt een specifieke maatstaf om vast te stellen in hoeverre gebouwen daadwerkelijk energiezuinig zijn. Gebouwen met een dergelijk label kennen een zeer efficiënt energieverbruik en wekken energie enkel op via hernieuwbare energiebronnen. Deze methodiek laat toe dat gerekend wordt volgens de eisen van Energiesprong, waarbij ook andere oplossingen meegenomen kunnen worden. Denk hierbij aan de oplossingen die Urgenda toepast.