Opdrachtgevers

Als opdrachtgever wilt u natuurlijk de garantie dat uw opdracht tijdig en correct wordt uitgevoerd. Ongeacht welke situatie zich voordoet tijdens het bouwproces, moet u ervan uit kunnen gaan dat het gehele proces probleemloos verloopt.

BouwSecure™ is een van de organisaties in Nederland die u hiervoor kunt inschakelen. In nauwe samenwerking met Innozaam Coöperatie U.A. vormt BouwSecure™ het toezichthoudende orgaan gedurende het gehele bouwtraject.

icon-kwaliteit

Kwaliteit

Om ervoor te zorgen dat ingeschakelde uitvoerders de gemaakte afspraken tijdig nakomen en de juiste kwaliteit leveren, controleert Innozaam Coöperatie U.A. of de uitvoerders daadwerkelijk voldoen aan de geldende kwaliteitseisen en of zij beschikken over de vereiste diploma’s en certificaten.

Daartoe heeft Innozaam Coöperatie U.A. een strikt eisenprogramma opgesteld, waaraan de uitvoerders moeten voldoen om deel te mogen nemen aan bouwprojecten. Hiernaast verzorgt Innozaam Coöperatie U.A. in samenwerking met leveranciers en fabrikanten doelgerichte trainingen. Dergelijke trainingen leiden ertoe dat de kwaliteit van de uitvoerders op het vereiste niveau blijft en dat zij blijven voldoen aan de voor hen geldende normen.

icon-levering2

Leveringszekerheid

Verstrekt u een bouwopdracht, dan treft u slechts één opdrachtnemer, Innozaam Coöperatie U.A. Helder en duidelijk. Deze selecteert uit haar leden de meest aangewezen bedrijven om de opdracht uit te voeren.

De leden van Innozaam Coöperatie U.A. bieden te allen tijde leveringszekerheid. Zelfs ingeval van een faillissement zullen de werkzaamheden succesvol worden afgerond. Zo nodig wordt daartoe een derde ingeschakeld.

Om ervoor te zorgen dat de juiste kwaliteit wordt geleverd, dienen de leden van de coöperatie te voldoen aan een strikt eisenprogramma. Innozaam Coöperatie U.A. controleert periodiek of haar leden daadwerkelijk voldoen aan de geldende kwaliteitseisen en of zij beschikken over de vereiste diploma’s en certificaten.

Hiernaast verzorgt Innozaam Coöperatie U.A. in samenwerking met enkele leveranciers en fabrikanten doelgerichte trainingen voor haar leden. Deze trainingen leiden ertoe dat het kwaliteitspeil op een hoog niveau blijft en dat de leden blijven voldoen aan de geldende standaarden.

 

icon-betaling2

Betalingszekerheid

De overeengekomen (termijn)bedragen betaalt u standaard via de onafhankelijke derdengeldenrekening van BouwSecure™. Hierdoor hebben u en de uitvoerder de garantie dat uw betaling op het juiste moment bij de juiste persoon terecht komt.

Het betalingsverkeer verloopt transparant en eenduidig. Uw gelden blijven tijdens de uitvoering van de opdracht gereserveerd staan op de derdengeldenrekening van BouwSecure™. De doorbetaling vindt in overleg met u plaats nadat de opdracht correct is uitgevoerd.

De uitvoerder heeft op haar beurt de garantie dat zij bij correcte uitvoering van de opdracht snel de betaling ontvangt. Zij zal dan ook haar best doen om tijdig en correct op te leveren.

Door het gebruik van de derdengeldenrekening bent u ervan verzekerd dat uw geld ingeval van een faillissement van de uitvoerder niet zomaar in de boedel verdwijnt. Zo nodig zal in overleg met de curator een passende oplossing worden gezocht, zodat u als opdrachtgever niet aan het kortste eind trekt.

 

icon-energiezuinig2

Energieprestatiegarantie

Verstrekt een uitvoerder een energieprestatiegarantie, dan dient zij hiervoor gecertificeerd te zijn en verplicht gebruik te maken van een erkend nZEB-adviseur.

‘nZEB’ is de afkorting voor Nearly Zero-Energy Buildings. Dit vormt een specifieke maatstaf om vast te stellen in hoeverre gebouwen daadwerkelijk energiezuinig zijn. Gebouwen met een dergelijk label kennen een zeer efficiënt energieverbruik en wekken energie enkel op via hernieuwbare energiebronnen. Deze methodiek laat toe dat gerekend wordt volgens de eisen van Energiesprong, waarbij ook andere oplossingen meegenomen kunnen worden. Denk hierbij aan de oplossingen die Urgenda toepast.